TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Podmienky a pravidlá

Pred použitím webovej stránky Tradeprobot (ďalej len „služba“), ktorú prevádzkuje spoločnosť Immediate Code (ďalej len „my“, „nás“ alebo „naša“), si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“, „naše“).

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok, nesmiete mať prístup k službe.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Immediate Code a jej poskytovateľov licencií.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Immediate Code.

Immediate Code nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Immediate Code nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj v prípade, že porušíte podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Službu používate na vlastné riziko. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii. Služba sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu vykonávania.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Singapuru bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Ak nebudeme presadzovať žiadne právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to považované za vzdanie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať medzi sebou v súvislosti so službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Ak je revízia podstatná, budeme sa snažiť poskytnúť oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. O tom, čo sa považuje za podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť zmenenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte službu používať.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.