TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Podmínky a pravidla

Před použitím webových stránek Tradeprobot (dále jen „služba“) provozovaných společností Immediate Code (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“, „naše“).

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, vlastnosti a funkce zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Immediate Code a jejích poskytovatelů licence.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Immediate Code.

Immediate Code nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Immediate Code nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Přístup k naší službě můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odmítnutí odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se singapurskými zákony bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Pokud neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou ohledně služby uzavřeli.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se jedná o podstatnou revizi, budeme se snažit oznámit ji alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte k těmto podmínkám jakékoli dotazy, kontaktujte nás.