TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Tradeprobot („Usługa”) obsługiwanej przez Immediate Code („my”, „nas” lub „nasz”).

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków poprzez uzyskiwanie dostępu do Usługi lub korzystanie z niej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią warunków, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność pozostają wyłączną własnością Immediate Code i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Immediate Code.

Immediate Code nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Immediate Code nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Oświadczenie

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu świadczenia.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Singapuru bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.