TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Правила и условия

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the Tradeprobot website (the “Service”) operated by Immediate Code (“us”, “we”, or “our”).

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Тези условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

Съгласявате се да се обвържете с настоящите условия, като осъществявате достъп до Услугата или я използвате. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност остават изключителна собственост на Immediate Code и неговите лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост на Immediate Code или не се контролират от него.

Immediate Code не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Immediate Code не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Препоръчваме ви да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество следва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНО“. Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или начин на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без да се вземат предвид техните разпоредби за конфликт на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме помежду си по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако дадена промяна е съществена, ще се опитаме да ви уведомим поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, се определя по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.